UNCTAD Full Form in Tamil

UNCTAD Full Form in Tamil | நீங்கள் UNCTAD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UNCTAD Full Form = United Nations Conference on Trade and Development

UNCTAD Full Form in Tamil = வர்த்தகம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x