PSTM Full Form in Tamil

PSTM Full Form in Tamil | நீங்கள் PSTM பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PSTM Full Form = Person Studied in Tamil Medium

PSTM Full Form in Tamil = தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

VLOG Full Form in Tamil

VLOG Full Form in Tamil | நீங்கள் VLOG பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

VLOG Full Form = Video Blog or Video Log

VLOG Full Form in Tamil = வீடியோ வலைப்பதிவு அல்லது வீடியோ பதிவு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

CKYCRR Full Form in Tamil

CKYCRR Full Form in Tamil | நீங்கள் CKYCRR பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CKYCRR Full Form = Central Know Your Customer Registry

CKYCRR Full Form in Tamil = உங்கள் வாடிக்கையாளர் பதிவேட்டை மத்திய அறிந்து கொள்ளுங்கள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

INRI Full Form in Tamil

INRI Full Form in Tamil | நீங்கள் INRI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

INRI Full Form = Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

INRI Full Form in Tamil = நாசரேத்தின் இயேசு, யூதர்களின் ராஜா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

PUE School Full Form in Tamil

PUE School Full Form in Tamil | நீங்கள் PUE School பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PUE School Full Form = Pre-University Education

PUE School Full Form in Tamil = பல்கலைக்கழகத்திற்கு முந்தைய கல்வி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

RHMP Full Form in Medical in Tamil

RHMP Full Form in Medical in Tamil | நீங்கள் RHMP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RHMP Full Form in Medical = Registered Homeopathy Medical Practitioner

RHMP Full Form in Medical in Tamil = பதிவு செய்யப்பட்ட ஹோமியோபதி மருத்துவப் பயிற்சியாளர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NCRB Full Form in Tamil

NCRB Full Form in Tamil | நீங்கள் NCRB பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NCRB Full Form = National Crime Records Bureau

NCRB Full Form in Tamil = தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

TFT Display Full Form in Tamil

TFT Display Full Form in Tamil | நீங்கள் NTSE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

TFT Display Full Form = Liquid-crystal display

TFT Display Full Form in Tamil = திரவ-படிக காட்சி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NTSE Full Form in Tamil

NTSE Full Form in Tamil | நீங்கள் NTSE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NTSE Full Form = National Talent Search Examination

NTSE Full Form in Tamil = தேசிய திறமை தேடல் தேர்வு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

RSETI Full Form in Tamil

RSETI Full Form in Tamil | நீங்கள் RSETI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RSETI Full Form = Rural Self Employment Training Institutes

RSETI Full Form in Tamil = கிராமப்புற சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிறுவனங்கள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்: