PMJAY Full Form in Tamil

PMJAY Full Form in Tamil | நீங்கள் PMJAY பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PMJAY Full Form = Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

PMJAY Full Form in Tamil = பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DCSE Full Form in Tamil

DCSE Full Form in Tamil | நீங்கள் DCSE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DCSE Full Form = Diploma in Computer Science and Engineering

DCSE Full Form in Tamil = கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் டிப்ளமோ

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DTED Full Form in Tamil

DTED Full Form in Tamil | நீங்கள் DTED பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DTED Full Form = Diploma in Teacher Education

DTED Full Form in Tamil = ஆசிரியர் கல்வியில் டிப்ளமோ

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NASA Full Form in Tamil

NASA Full Form in Tamil | நீங்கள் NASA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NASA Full Form = National Aeronautics and Space Administration

NASA Full Form in Tamil = தேசிய விமானவியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

MCOP Case Full Form in Tamil

MCOP Case Full Form in Tamil | நீங்கள் MCOP Case பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

MCOP Case Full Form = Motor Claims Original Petition

MCOP Case Full Form in Tamil = மோட்டார் உரிமைகோரல்கள் அசல் மனு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NDPS Court Full Form in Tamil

NDPS Court Full Form in Tamil | நீங்கள் NDPS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NDPS Court Full Form = Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985

NDPS Court Full Form in Tamil = போதை மருந்துகள் மற்றும் மனநோய் பொருள்கள் சட்டம், 1985

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

TTF Full Form in Tamil

TTF Full Form in Tamil | நீங்கள் TTF பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

TTF Full Form = TrueType Font file

TTF Full Form in Tamil = உண்மை வகை எழுத்துரு கோப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NIA Full Form in Tamil

NIA Full Form in Tamil | நீங்கள் NIA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NIA Full Form = National Investigation Agency

NIA Full Form in Tamil = தேசிய புலனாய்வு நிறுவனம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

USSR Full Form in Tamil

USSR Full Form in Tamil | நீங்கள் USSR பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

USSR Full Form = Union of Soviet Socialist Republics

USSR Full Form in Tamil = சோவியத் சோசலிச குடியரசுகளின் ஒன்றியம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

GSM Full Form in Tamil

GSM Full Form in Tamil | நீங்கள் GSM பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

GSM Full Form = Global System for Mobile Communication

GSM Full Form in Tamil = மொபைல் தகவல்தொடர்புக்கான உலகளாவிய அமைப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்: