NICSI Full Form in Tamil

NICSI Full Form in Tamil | நீங்கள் NICSI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம். NICSI Full Form = National Informatics Centre Services Inc NICSI Full Form in Tamil = தேசிய தகவல் மைய சேவைகள் இன்க் நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DGCA Full Form in Tamil

DGCA Full Form in Tamil | நீங்கள் DGCA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம். DGCA Full Form = Directorate General of Civil Aviation DGCA Full Form in Tamil = சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

TNEB ACCD Full Form in Tamil

TNEB ACCD Full Form in Tamil | நீங்கள் TNEB ACCD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம். TNEB ACCD Full Form = Tamil Nadu Electricity Board Additional Current Consumption Deposit TNEB ACCD Full Form in Tamil = தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கூடுதல் தற்போதைய நுகர்வு வைப்புத்தொகை நீங்களும் படிக்க … Read more

BRTE Full Form in Education in Tamil

BRTE Full Form in Education in Tamil | நீங்கள் BRTE பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம். BRTE Full Form in Education = Building Resilience Through Education BRTE Full Form in Education in Tamil = கல்வி மூலம் நெகிழ்ச்சியை உருவாக்குதல் நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

P and SC Full Form in Law in Kannada

P and SC Full Form in Law in Kannada | ನೀವು P and SC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. P and SC Full Form in Law = Personality and Social Contexts P and SC Full Form in Law in Kannada = ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ … Read more

CRZ Full Form in Kannada

CRZ Full Form in Kannada | ನೀವು CRZ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. CRZ Full Form = Coastal Regulation Zone CRZ Full Form in Kannada = ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

RAW Full Form in Kannada

RAW Full Form in Kannada | ನೀವು RAW ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. RAW Full Form = Research and Analysis Wing RAW Full Form in Kannada = ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಭಾಗ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

AICC Full Form in Kannada

AICC Full Form in Kannada | ನೀವು AICC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. AICC Full Form = All India Congress Committee AICC Full Form in Kannada = ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

KYC Full Form in Banking in Kannada

KYC Full Form in Banking in Kannada | ನೀವು KYC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. KYC Full Form = Know Your Customer KYC Full Form in Kannada = ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

TCS Full Form in Kannada

TCS Full Form in Kannada | ನೀವು TCS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. TCS Full Form = Tata Consultancy Services TCS Full Form in Kannada = ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: