RCSIDS Full Form in Tamil

RCSIDS Full Form in Tamil | நீங்கள் PMFME பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

RCSIDS Full Form = Revamped Comprehensive School Infrastructure Development Scheme

RCSIDS Full Form in Tamil = சீரமைக்கப்பட்ட விரிவான பள்ளி உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x