TNIAMP Full Form in Tamil

TNIAMP Full Form in Tamil | நீங்கள் TNIAMP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

TNIAMP Full Form = Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernization Project

TNIAMP Full Form in Tamil = தமிழ்நாடு பாசன வேளாண்மை நவீனமயமாக்கல் திட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x