DEPWD Full Form in Tamil

DEPWD Full Form in Tamil | நீங்கள் DEPWD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DEPWD Full Form = Department of Empowerment of Persons with Disabilities

DEPWD Full Form in Tamil = மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித்தல் துறை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x