ED Full Form in Kannada

ED Full Form in Kannada | ನೀವು ED ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ED Full Form = Enforcement Directorate

ED Full Form in Kannada = ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x