ADLR Full Form in Kannada

ADLR Full Form in Kannada | ನೀವು ADLR ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ADLR Full Form = Assistant Director of Land Records & Survey Settlement

ADLR Full Form in Kannada = ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x