BLO Full Form in Kannada

BLO Full Form in Kannada | ನೀವು BLO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

BLO Full Form = Booth Level Officer

BLO Full Form in Kannada = ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x