OPEC Full Form in Tamil

OPEC Full Form in Tamil | நீங்கள் OPEC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

OPEC Full Form = Organization of the Petroleum Exporting Countries

OPEC Full Form in Tamil = பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் அமைப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

GSLV Full Form in Tamil

GSLV Full Form in Tamil | நீங்கள் GSLV பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

GSLV Full Form = Geosynchronous Satellite Launch Vehicle

GSLV Full Form in Tamil = ஜியோசின்க்ரோனஸ் செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் வாகனம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

M.Com Full Form in Tamil – எம்.காம் முழு வடிவம் தமிழில்

M.Com Full Form in Tamil – எம்.காம் முழு வடிவம் தமிழில் | நீங்கள் M.Com பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

M.Com Full Form = Master of Commerce

M.Com Full Form in Tamil = வணிகவியல் மாஸ்டர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DOPBNK Full Form in Tamil

DOPBNK Full Form in Tamil | நீங்கள் DOPBNK பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DOPBNK Full Form = Department of Post Bank

DOPBNK Full Form in Tamil = அஞ்சல் வங்கி துறை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்: