NDRF Full Form in Kannada

NDRF Full Form in Kannada | ನೀವು NDRF ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. NDRF Full Form = National Disaster Response Force NDRF Full Form in Kannada = ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: IUCD Full Form in Kannada CAR/DAR Police Full Form in… Read More »

IUCD Full Form in Kannada

IUCD Full Form in Kannada | ನೀವು IUCD ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. IUCD Full Form = Intrauterine Contraceptive Device IUCD Full Form in Kannada = ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಸಾಧನ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: CAR/DAR Police Full Form in Kannada SDA FDA Full Form in Kannada… Read More »

CAR/DAR Police Full Form in Kannada

CAR/DAR Police Full Form in Kannada | ನೀವು DCC Bank ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. CAR/DAR Police Full Form = City Armed Reserve/District Armed Reserve CAR/DAR Police Full Form in Kannada = ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು/ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: SDA FDA Full Form… Read More »

SDA FDA Full Form in Kannada

SDA FDA Full Form in Kannada | ನೀವು SDA FDA ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. SDA FDA Full Form = First Division Assistant/Second Division Assistant SDA FDA Full Form in Kannada = ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ/ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: DCC Bank Full Form… Read More »

DCC Bank Full Form in Kannada

DCC Bank Full Form in Kannada | ನೀವು DCC Bank ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. DCC Bank Full Form = District Cooperative Central Bank DCC Bank Full Form in Kannada = ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: NCL Full Form in Kannada MGNREGA… Read More »

NCL Full Form in Kannada

NCL Full Form in Kannada | ನೀವು NCL ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. NCL Full Form = Non-Creamy Layer NCL Full Form in Kannada = ಕೆನೆ ಅಲ್ಲದ ಪದರ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: POCSO Full Form in Kannada MGNREGA Full Form in Kannada CDPI Full Form… Read More »

KKFI Full Form in Kannada

KKFI Full Form in Kannada | ನೀವು KKFI ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. KKFI Full Form = Kho-Kho Federation of India KKFI Full Form in Kannada = ಖೋ-ಖೋ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: POCSO Full Form in Kannada MGNREGA Full Form in Kannada… Read More »

CCIPL Full Form in Kannada

CCIPL Full Form in Kannada | ನೀವು CCIPL ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. CCIPL Full Form = Computer Clinic India Pvt. Ltd CCIPL Full Form in Kannada = ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: POCSO Full Form in Kannada MGNREGA Full Form… Read More »

POCSO Full Form in Kannada

POCSO Full Form in Kannada | ನೀವು POCSO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. POCSO Full Form = Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO Full Form in Kannada = ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: MGNREGA Full Form in Kannada CDPI… Read More »

BSW Full Form in Kannada

BSW Full Form in Kannada | ನೀವು BSW ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. BSW Full Form = Bachelor of Social Work BSW Full Form in Kannada = ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಪದವಿ ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು: MGNREGA Full Form in Kannada CDPI Full Form in Kannada AIMIM Full… Read More »