BEO Full Form in Kannada

BEO Full Form in Kannada | ನೀವು BEO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

BEO Full Form = Block Education Officer

BEO Full Form in Kannada = ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x