RSS Full Form in Kannada

RSS Full Form in Kannada | ನೀವು RSS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

RSS Full Form = Rashtriya Swayamsevak Sangh

RSS Full Form in Kannada = ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

NCC Full Form in Kannada

NCC Full Form in Kannada | ನೀವು NCC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

NCC Full Form = National Cadet Corps

NCC Full Form in Kannada = ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

ASD Full Form in Electricity Bill in Kannada

ASD Full Form in Electricity Bill in Kannada | ನೀವು ASD ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ASD Full Form in Electricity Bill = Additional Security Deposit

ASD Full Form in Electricity Bill in Kannada = ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

KSRLPS Full Form in Kannada

KSRLPS Full Form in Kannada | ನೀವು KSRLPS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

KSRLPS Full Form = Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society

KSRLPS Full Form in Kannada = ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

IUPAC Full Form in Kannada

IUPAC Full Form in Kannada | ನೀವು IUPAC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

IUPAC Full Form = International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC Full Form in Kannada = ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ

KDP Meeting Full Form in Kannada

KDP Meeting Full Form in Kannada | ನೀವು KDP Meeting ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

KDP Meeting Full Form = Karnataka Development Programme Meeting

KDP Meeting Full Form in Kannada = ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆ

ಆಪಕೋ ಯಹ ಭಿ ಅವಶ್ಯ ಪಢನಾ ಚಾಹಿಯೇ:

NOTA Full Form in Kannada

NOTA Full Form in Kannada | ನೀವು NOTA ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

NOTA Full Form = None of the Above

NOTA Full Form in Kannada = ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

ಆಪಕೋ ಯಹ ಭಿ ಅವಶ್ಯ ಪಢನಾ ಚಾಹಿಯೇ:

UPSC Full Form in Kannada

UPSC Full Form in Kannada | ನೀವು pcmb ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

UPSC Full Form = Union Public Service Commission

UPSC Full Form in Kannada = ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಮಿಷನ್