CRZ Full Form in Kannada

CRZ Full Form in Kannada | ನೀವು CRZ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

CRZ Full Form = Coastal Regulation Zone

CRZ Full Form in Kannada = ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x