UNICEF Full Form in Tamil

UNICEF Full Form in Tamil | நீங்கள் UNICEF பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UNICEF Full Form = United Nations International Children’s Emergency Fund

UNICEF Full Form in Tamil = ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வதேச குழந்தைகள் அவசர நிதியம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x