CRPC Full Form in Tamil

CRPC Full Form in Tamil | நீங்கள் CRPC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CRPC Full Form = Criminal Procedure Code, 1974

CRPC Full Form in Tamil = குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம், 1974

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

Leave a Comment