UNESCO Full Form in Tamil

UNESCO Full Form in Tamil | நீங்கள் UNESCO பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UNESCO Full Form = The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO Full Form in Tamil = ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x