TNMSDD Full Form in Tamil

TNMSDD Full Form in Tamil | நீங்கள் TNMSDD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

TNMSDD Full Form = Tamil Nadu Mission on Sustainable Dryland Development

TNMSDD Full Form in Tamil = நீடித்த உலர்நில மேம்பாட்டுக்கான தமிழ்நாடு பணி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x