NHPSMS Full Form in Tamil

NHPSMS Full Form in Tamil | நீங்கள் NHPSMS பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NHPSMS Full Form = National Health Portal of India Short Message Service

NHPSMS Full Form in Tamil = இந்தியாவின் தேசிய சுகாதார போர்டல் குறுகிய செய்தி சேவை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x