ISI Full Form in Kannada

ISI Full Form in Kannada | ನೀವು ISI ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ISI Full Form = Indian Standards Institute

ISI Full Form in Kannada = ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x