CDS Full Form in Kannada

CDS Full Form in Kannada | ನೀವು CDS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

CDS Full Form = Combined Defence Services

CDS Full Form in Kannada = ಸಂಯೋಜಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x