FICCI Full Form in Tamil

FICCI Full Form in Tamil | நீங்கள் FICCI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

FICCI Full Form = Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry

FICCI Full Form in Tamil = இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x