FCRA Full Form in Tamil

FCRA Full Form in Tamil | நீங்கள் FCRA பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

FCRA Full Form = Foreign Contribution Regulation Act

FCRA Full Form in Tamil = வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x