PBUH Full Form in Tamil

PBUH Full Form in Tamil | நீங்கள் PBUH பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PBUH Full Form = Peace be upon him

PBUH Full Form in Tamil = சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x