CWSN Full Form in Tamil

CWSN Full Form in Tamil | நீங்கள் CWSN பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CWSN Full Form = Children with Special Needs

CWSN Full Form in Tamil = சிறப்புத் தேவைகள் கொண்ட குழந்தைகள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x