EWAP Full Form in Tamil

EWAP Full Form in Tamil | நீங்கள் EWAP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

EWAP Full Form = Employee Wellbeing and Assistance Program

EWAP Full Form in Tamil = பணியாளர் நல்வாழ்வு மற்றும் உதவித் திட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x