ECNR Full Form in Tamil

ECNR Full Form in Tamil | நீங்கள் ECNR பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ECNR Full Form = Emigration Check Not Required

ECNR Full Form in Tamil = குடியேற்ற சோதனை தேவையில்லை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x