PQLI Full Form in Tamil

PQLI Full Form in Tamil | நீங்கள் PQLI பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PQLI Full Form = Physical Quality of Life Index

PQLI Full Form in Tamil = வாழ்க்கைத் தரக் குறியீடு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x