IDFC Full Form in Tamil

IDFC Full Form in Tamil | நீங்கள் IDFC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

IDFC Full Form = Infrastructure Development Finance Company

IDFC Full Form in Tamil = உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி நிறுவனம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x