NULM Full Form in Tamil

NULM Full Form in Tamil | நீங்கள் NULM பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NULM Full Form = National Urban Livelihoods Mission

NULM Full Form in Tamil = தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார பணி

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x