IRDP Full Form in Tamil

IRDP Full Form in Tamil | நீங்கள் IRDP பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

IRDP Full Form = Integrated Rural Development Programme

IRDP Full Form in Tamil = ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சித் திட்டம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x