NAAC Full Form in Tamil

NAAC Full Form in Tamil | நீங்கள் NAAC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NAAC Full Form = National Assessment and Accreditation Council

NAAC Full Form in Tamil = தேசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார கவுன்சில்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x