IPC Full Form in Kannada

IPC Full Form in Kannada | ನೀವು IPC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

IPC Full Form = Indian Penal Code

IPC Full Form in Kannada = ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x