IMPS Full Form in Kannada

IMPS Full Form in Kannada | ನೀವು IMPS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

IMPS Full Form = Immediate Payment Service

IMPS Full Form in Kannada = ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x