HBNC Full Form in Kannada

HBNC Full Form in Kannada | ನೀವು CIBIL ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

HBNC Full Form = Home Based Newborn Care

HBNC Full Form in Kannada = ಗೃಹಾಧಾರಿತ ನವಜಾತ ಆರೈಕೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x