SSRS Full Form in Kannada

SSRS Full Form in Kannada | ನೀವು SSRS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

SSRS Full Form = SQL Server Reporting Services

SSRS Full Form in Kannada = SQL ಸರ್ವರ್ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳು

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x