FMCG Full Form in Tamil

FMCG Full Form in Tamil | நீங்கள் FMCG பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

FMCG Full Form = Fast-moving consumer goods

FMCG Full Form in Tamil = வேகமாக நகரும் நுகர்வோர் பொருட்கள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x