ESIC Full Form in Kannada

ESIC Full Form in Kannada | ನೀವು ESIC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ESIC Full Form = Employees State Insurance Corporation

ESIC Full Form in Kannada = ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x