DFO Full Form in Kannada

DFO Full Form in Kannada | ನೀವು DFO ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

DFO Full Form = Divisional Forest Officer

DFO Full Form in Kannada = ವಿಭಾಗೀಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x