CEDAW Full Form in Tamil

CEDAW Full Form in Tamil | நீங்கள் CEDAW பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

CEDAW Full Form = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

CEDAW Full Form in Tamil = பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து வகையான பாகுபாடுகளையும் அகற்றுவதற்கான மாநாடு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x