BSW Full Form in Kannada

BSW Full Form in Kannada | ನೀವು BSW ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

BSW Full Form = Bachelor of Social Work

BSW Full Form in Kannada = ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಪದವಿ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x