EVM Full Form in Kannada

EVM Full Form in Kannada | ನೀವು EVM ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

EVM Full Form = Electronic Voting Machine

EVM Full Form in Kannada = ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x