BA LLB Full Form in Tamil

BA LLB Full Form in Tamil | நீங்கள் BA LLB பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

BA LLB Full Form = Bachelor of Arts – Bachelor of Legislative Law

BA LLB Full Form in Tamil = இளங்கலை கலை – சட்டமன்ற சட்ட இளங்கலை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x