UNHCR Full Form in Tamil

UNHCR Full Form in Tamil | நீங்கள் UNHCR பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UNHCR Full Form = United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR Full Form in Tamil = அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் உயர் ஆணையர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x