SSLC Full Form in Kannada

SSLC Full Form in Kannada | ನೀವು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

SSLC Full Form = Secondary School Leaving Certificate

SSLC Full Form in Kannada = ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊರಡುವುದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x