SGOT Full Form in Tamil

SGOT Full Form in Tamil | நீங்கள் SGOT பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

SGOT Full Form = Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase

SGOT Full Form in Tamil = சீரம் குளுடாமிக் ஆக்ஸலோஅசெடிக் டிரான்ஸ்மினேஸ்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x