RTE Full Form in Kannada

RTE Full Form in Kannada | ನೀವು RTE ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

RTE Full Form = Right to Education Act

RTE Full Form in Kannada = ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ನೀವು ಸಹ ಓದಬೇಕು:

x