PICME Full Form in Tamil

PICME Full Form in Tamil | நீங்கள் PICME பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PICME Full Form = Pregnancy and Infant Cohort Monitoring and Evaluation

PICME Full Form in Tamil = கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை கூட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

x