PFMS Full Form in Telugu

PFMS Full Form in Telugu | మీరు PFMS గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా, అప్పుడు మీరు సరైన స్థానానికి వచ్చారు ఎందుకంటే ఈ రోజు మేము దీని గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాము.

PFMS Full Form = Public Financial Management System

PFMS Full Form in Telugu = ప్రజా ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థ

आपको यह भी अवश्य पढ़ना चाहिए:

x