KVIC Full Form in Tamil

KVIC Full Form in Tamil | நீங்கள் KVIC பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

KVIC Full Form = Khadi and Village Industries Commission

KVIC Full Form in Tamil = காதி மற்றும் கிராமத் தொழில் ஆணையம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

BEEO Full Form in Tamil

BEEO Full Form in Tamil | நீங்கள் BEEO பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

BEEO Full Form = Block Education Extension Officer

BEEO Full Form in Tamil = தொகுதி கல்வி விரிவாக்க அலுவலர்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

ISKCON Full Form in Tamil

ISKCON Full Form in Tamil | நீங்கள் ISKCON பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ISKCON Full Form = International Society of Krishna Consciousness

ISKCON Full Form in Tamil = கிருஷ்ணா உணர்வின் சர்வதேச சங்கம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DECE Course Full Form in Tamil

DECE Course Full Form in Tamil | நீங்கள் DECE Course பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DECE Course Full Form = Diploma in Electronics & Communication Engineering

DECE Course Full Form in Tamil = எலக்ட்ரானிக்ஸ் & கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

ABS Material Full Form in Tamil

ABS Material Full Form in Tamil | நீங்கள் ABS Material பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

ABS Material Full Form = Acrylonitrile Butadiene Styrene Material

ABS Material Full Form in Tamil = அக்ரிலோனிட்ரைல் புடடீன் ஸ்டைரீன் பொருள்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

PDM Court Full Form in Tamil

PDM Court Full Form in Tamil | நீங்கள் PDM Court பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

PDM Court Full Form = Principal District Court

PDM Court Full Form in Tamil = முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம்

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

NEFT UTR Full Form in Tamil

NEFT UTR Full Form in Tamil | நீங்கள் NEFT UTR பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

NEFT UTR Full Form = National Electronic Funds Transfer Unique Transaction Reference

NEFT UTR Full Form in Tamil = நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் தனித்துவமான பரிவர்த்தனை குறிப்பு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

SJSRY Full Form in Tamil

SJSRY Full Form in Tamil | நீங்கள் SJSRY பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

SJSRY Full Form = Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana

SJSRY Full Form in Tamil = ஸ்வர்ண ஜெயந்தி ஷஹாரி ரோஸ்கர் யோஜனா

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

DEPWD Full Form in Tamil

DEPWD Full Form in Tamil | நீங்கள் DEPWD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

DEPWD Full Form = Department of Empowerment of Persons with Disabilities

DEPWD Full Form in Tamil = மாற்றுத்திறனாளிகள் அதிகாரமளித்தல் துறை

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்:

UNCTAD Full Form in Tamil

UNCTAD Full Form in Tamil | நீங்கள் UNCTAD பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா, நீங்கள் சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள், ஏனென்றால் இன்று நாங்கள் இதைப் பற்றி உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

UNCTAD Full Form = United Nations Conference on Trade and Development

UNCTAD Full Form in Tamil = வர்த்தகம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு

நீங்களும் படிக்க வேண்டும்: